مقاله


کد مقاله : 139608231018519078

عنوان مقاله : بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 509

فایل های مقاله : 1/09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کیانا پیوندی k_peyvandy@semnan.ac.ir - -
2 خدیجه رستمی خداوردیلو r3260840@mvrht.net - -
3 شیوا عباسیان راد r3260850@mvrht.net - -
4 فرشاد ورامینیان r3260860@mvrht.net - -

چکیده مقاله

بازدارنده‌های سینتیکی و ترمودینامیکی اثر بسزایی در کنترل و ممانعت از تشکیل هیدرات گازی دارند. هدف در این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی هم‌افزایی دو گروه از بازدارنده‌های ترمودینامیکی و سینتیکی است؛ به این منظور سینتیک و زمان تاخیر تشکیل هیدرات گاز اتان در حضور ترکیب‌های مختلف از افزودنی‌های آمینو اسید گلایسین و گروه‌های مختلف نمک‌‌های فلزی بررسی شده است. آزمایش‌ها در دمای 275 درجه کلوین و فشار 23 بار در غلظت‌های مختلف 1، 3، 5 و 10 درصد وزنی از نمک‌ها انجام شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که اثر هم‌افزایی این ترکیب از بازدارنده‌ها، زمان القای تشکیل هیدرات گاز اتان را در فراتبرید بالاتر از 10 درجه سلسیوس، تا بیش از 3 ساعت افزایش دهد؛ البته غلظت موثر برای هر نمک متفاوت است.