مقاله


کد مقاله : 139608231047379082

عنوان مقاله : بهینه‌سازی و ارزيابي واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتيک الگوريتم با جستجوي مجذوري

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 508

فایل های مقاله : 2/22 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ترانه جعفری بهبهانی jafarit@ripi.ir دانشیار دکترا
2 ایرج مشرفی r3263044@mvrht.net - -

چکیده مقاله

گاز همراه نفت‌خام حاوی سولفید هیدروژن است و بايد با استفاده از محلول‌های آمین شیرین شود. در این پژوهش الگوریتم ژنتیک با استفاده از روش جستجوی مجذوری توسعه یافته و واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش توسعه یافته پیشنهادی، مورد ارزيابي قرار گرفته است. ژنتيک الگوريتم با جستجوي مجذوري، يک روش ترکيبي براي بهينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازي اقتصادي يک واحد فرآيندي مدل شده با نرم‌افزارهاي شبيه‌‌‌‌سازي فرآيند است. از طريق ترکیب الگوريتم ژنتيک عادي با الگوريتمي بر اساس جستجوي مجذوري مي‌توان تعداد محاسبات مربوط به توابع هدف را کاهش داد. روش پيشنهادي شامل مزاياي ژنتيک الگوريتم عادي و تکنيک‌هاي جستجوي مجذوري است. از جمله اين مزايا، تعيين بهينه مطلق توابعي با احتمال ناپيوستگي بالا و با همگرايي بيشتري نسبت به ژنتيک الگوريتم عادي است. در اين پژوهش بهينه‌سازي اقتصادی واحد شيرين‌سازي گاز با استفاده از ژنتيک الگوريتم با جستجوي مجذوري و ژنتيک الگوريتم عادي با يکديگر مقايسه شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد در‌ صورت استفاده از پارامترهاي ژنتيکي يکسان، همگرايي ژنتيک الگوريتم با جستجوي مجذوري و همچنين دقت روش پيشنهادي بهتر از ژنتيک الگوريتم عادي است. نتايج نشان مي‌دهد كه افزايش غلظت دي اتانول آمين سبب افزايش جذب گازهاي اسيدي، مصرف برق و بخار و آب شده و در نتيجه هزينه عملياتي افزايش مي‌يابد. همچنين افزايش دماي آمين ورودی به برج جذب سبب كاهش جذب سولفيد هيدروژن مي‌شود. اين امر سبب كاهش مصرف برق و افزايش آب شده و هزينه عملياتي را كاهش مي‌دهد. افزايش مقدار جريان آمين در گردش و مقدار جريان بالاسري از برج دفع كه در واقع افزايش در بار حرارتي ريبويلر است سبب افزايش جذب گازهاي اسيدي، مصرف برق و بخارشده و در نتيجه هزينه‌ي عملياتي را افزايش مي‌دهد.