مقاله


کد مقاله : 139608231052229083

عنوان مقاله : بررسي فرآيندهاي گاززدايي كاتاليستي از گوگرد مذاب

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 849

فایل های مقاله : 1/69 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه شکرریز shekarriz@ripi.ir - -
2 فائزه تاری r3263045@mvrht.net - -
3 سعید زرین پاشنه r3263046@mvrht.net - -
4 احمد روزبهانی r3263047@mvrht.net - -

چکیده مقاله

يكي از مهمترين منابع توليد گوگرد در دنيا و از جمله در ايران فرآوري گاز ترش در پالايشگاه‌ها است. در اين راستا طي فرآيند شيرين‌سازي، گازهاي ترش مانند سولفید هیدروژن موجود در جريان گازي جدا شده و به‌صورت جداگانه در بخش‌هاي مختلف مورد فرآورش قرار مي‌گيرند. يكي از اصلي‌ترين اين قسمت‌ها واحد كلاوس است. محصول گوگرد خروجي از اين واحد خالص نبوده و اغلب حاوي ميزاني سولفید هیدروژن محلول بوده كه نياز است قبل از ارايه به بازار مصرف طي فرآيند گاززدايي جدا و در محل‌هاي ايمن دفع گردد. اين روش‌ها در دو قالب كلي گاززدايي كاتاليستي و غيركاتاليستي انجام می‌شود. در اين مقاله ضمن بررسي مزاياي روش‌هاي كاتاليستي، روش هاي مختلف گاززدايي از گوگرد مذاب مورد بررسي قرار گرفته و روش منتخب معرفي مي‌شود.