مقاله


کد مقاله : 13960823112159085

عنوان مقاله : نقش مكانيسم نفوذ مولكولي گاز در توليد از مخازن نفتي شكاف‌دار

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 654

فایل های مقاله : 1/75 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ضحی وطنی z.vatani@yahoo.com - -
2 ایمان فرزاد r3263714@mvrht.net - -

چکیده مقاله

پديده نفوذ مولكولي گاز محلول ما بين نفت موجود در ماتريس و شكاف در ناحيه گازي شده يكي از مكانيزم‌هاي توليدي خاص مخازن شكاف‌دار است. وقتي كه در مخازن شكاف‌دار با شكاف‌هاي خوب يا متوسط، در نفت موجود در شكاف‌هاي عمودي به دليل گراديان دماي مخزن، جريان همرفتي برقرار مي‌شود، فرايند نفوذ مولكولي نقش حائز اهميتي خواهد داشت. با كاهش فشار ناشي از توليد از ستون نفتي مخزن، حجم عظيمي از گاز موجود در بلوك‌هاي ستون نفتي از طريق شكاف‌ها به كلاهك گازي انتقال مي‌يابد و فشار حباب نفت بلوك‌هاي ستون نفتي را كاهش مي‌دهد و يا بر عكس با فشارافزايي مخزن از طريق تزريق گاز، فشارحباب نفت بلوك‌هاي ستون نفتي افزايش مي‌يابد. به منظور بررسي نقش نفوذ مولكولي گاز محلول در توليد از مخازن شكافدار، مطالعه ميداني و تاريخچه توليد ميدان هفتكل مورد آناليز قرار گرفت. بررسي‌ها نشان داده است كه با لحاظ پديده نفوذ مولكولي، نفت اضافي درحدود 5/16 درصد از كل ذخاير قابل استحصال در طي دوره 20 ساله اوليه بهره برداري از ميدان توليد شده است. به عبارت ديگر در صورت اغماض مكانيزم نفوذ مولكولي گاز در مخزن، محاسبات موازنه مواد، راندمان جابجايي با گاز را به ميزان فوق‌الذكر كمتر و به همان ميزان راندمان جابجايي با آب را بيشتر برآورد خواهد نمود.