مقاله


کد مقاله : 139608241059499108

عنوان مقاله : مدلسازي فرآيند اكسايش زوجي متان

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 590

فایل های مقاله : 1/05 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهشید زرکش zarkeshm@ripi.ir - -
2 حسین بریجانیان r3382533@mvrht.net - -
3 ناصر رسولی r3382534@mvrht.net - -
4 فاطمه جدا r3382537@mvrht.net - -

چکیده مقاله

در نگرش متداول از آن جهت كه قادر به بيان تغييرات درجات آزادي حاكم در سيستم در نقاط مختلف نمي باشيم، چاره اي جز آزمايش براي دستيابي به ارتباط موجود در پارامترهاي مختلف حاكم بر طراحي سيستم نيست. روابط تجربي بدست آمده از آزمايشات در محدوده اي از سيستم معتبر است كه متغيرها در آنجا اندازه گيري شده اند، لذا جوابگوي تمام نيازها نمي باشند. در استفاده از روش مكانيك سيالات محاسباتي تغييرات تمام درجات آزادي در هر نقطه و زماني قابل دسترسي است. اين امكان از آن جهت حاصل مي شود كه معادلات بقا در قسمتهاي بسيار كوچكي از سيستم اعمال و به صورت هم زمان حل مي شود. دراين تحقيق مدلسازي فرآيند اكسايش زوجي متان كه يكي از فرآيندهاي تبديل مستقيم متان مي باشد، مورد بررسي قرار گرفته است. محصول مطلوب اين فرآيند اتيلن است. با حل همزمان معادلات واكنش توسط نرم افزار فلوئنت، اثرات دما بر درصد تبديل متان، درصد تبديل اكسيژن و گزينش پذيري بررسي گرديد. حل در دماي 1073 و 1123 درجه كلوين كه واكنش بيشترين بازده را دارا مي باشد، انجام شد.