مقاله


کد مقاله : 1396090111454319271

عنوان مقاله : تعادل شیمیایی و فازی در فرآیند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسید کربن فوق بحرانی

نشریه شماره : 6 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 561

فایل های مقاله : 574 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا پورپروانه alireza.pourparvaneh@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمود محمدی Mohammadi@mohammadi.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مجید مهدویان mahdavian@mahdavian.com استادیار دکترا
4 ایمان یعقوب خواه yaqubkhah@yaqubkhah.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سیالات فوق بحرانی به خاطر دارا بودن طبیعت قابل تنظیم‌شان کاربردهای بسیاری در استخراج و فرآیندهای واکنشی و جداسازی دارند. از آنجایی که کاربردهای سیالات فوق بحرانی در حال افزایش و استفاده از آنها در حال تجاری شدن است، فهم بنیانی رفتار فازی این سیالات نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. با توجه به دشواری و هزینه‌بر بودن اندازه‌گیری‌های تجربی، با استفاده از مدل‌های ترمودینامیکی می‌توان تعداد داده‌های آزمایشگاهی مورد نیاز را برای یک مساله مورد طراحی مشخص کاهش داد. در پژوهش حاضر از مدل‌های درجه سوم معادلات حالت به همراه قوانین اختلاط استاندارد وان‌دروالس استفاده شده و با استفاده از داده‌های بحرانی مواد، تعادل فازی و شیمیایی برای فرآیند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور CO2 فوق بحرانی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج می‌توان گفت که هر دو مدل SRK و PR برای پیش‌بینی فرآیند شامل CO2 فوق بحرانی به خوبی عمل نموده‌اند. هر دو مدل وجود دو فاز مایع و گاز نسبتاً متراکم را در شرایط مورد بررسی K 333 و bar 6/58 پیش بینی نموده‌اند که با نتایج تجربی کاملا مطابقت دارد. مقادیر ثابت تعادلی بدست آمده توسط هر دو مدل در دو دما نیز در بیشترین حالت 4% با مقادیر تجربی اختلاف داشته‌اند.