مقاله


کد مقاله : 1396090111594219272

عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران

نشریه شماره : 6 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 518

فایل های مقاله : 1/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عظیم کلانتری اصل a_k_ask@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 فاطمه کیوانی keivani@keivani.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 محمدجواد امانی amani@amani.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 حسین وحدانی vahdani@vahdani.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رفتار فازی، اندازه‌گیری خصوصیات سیال و مدل‌سازی مخازن گاز میعانی، با پیچیدگی‌هایی رو‌به‌رو است. بنابراین بسیاری از محققین، روابط تجربی ارائه دادند که با استفاده از داده‌های میدانی هم‌چون نسبت گاز به میعانات تولیدی یا داده‌‌های آزمایشگاهی مانند ترکیب درصد اجزاء، می‌توان خصوصیات PVT این مخازن را تخمین زد. در این تحقیق، تعدادی از روابط تجربی معتبر برای تخمین خصوصیات سیال گاز میعانی انتخاب شده است. داده‌های آزمایشگاهی از 30 نمونه سیال گاز میعانی سبک تهیه شده از 9 میدان گاز میعانی جنوب ایران جمع‌آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از تخمین خصوصیات با استفاده از روابط تجربی با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده‌اند و دقت روابط تجربی با توجه به میزان خطا ارزیابی شده است. در این مقاله، محدوده‌ی مورد استفاده برای ارزیابی روابط تجربی عبارتند از: دمای مخزن از 159 تا 235 درجه‌ی فارنهایت، جرم مولکولی گاز از gr/grmole 4/17 تا gr/grmole13/21، فشار شبنم ازpsia3100 تاpsia 5170 و ضریب انحراف گاز درفشار شبنم از 84/0 تا 059/1، حداکثر میعانات تولیدی 09/0 تا 91/2 درصد و نسبت گاز به میعانات تولیدی ازSCF/STB 86/33487 تا SCF/STB617721 است. کمیت‌های مورد بررسی با استفاده از روابط تجربی عبارتند از: درصد مولی+7C ،جرم مولکولی گاز، حداکثر درصد میعانات تولیدی، نسبت گاز به میعانات تولیدی، فشار شبنم و ضریب انحراف گاز در فشار شبنم. به طور کلی روابط مربوط به محاسبه‌ی حداکثر میعانات تولیدی و روابط مربوط به محاسبه‌ی فشار شبنم به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار خطا را دارند. در مواردی که نسبت گاز به میعانات تولیدی زیاد است، روابط تجربی برای تخمین درصد مولی+7C مناسب نیستند. استفاده از روابط تجربی برای تخمین ضریب انحراف گاز در فشار شبنم پیشنهاد نمی‌شود.