مقاله


کد مقاله : 1396090112462619275

عنوان مقاله : بررسي آزمايشگاهي اثر خواص شيمي سطح گرافن بر فرايند تشكيل هيدرات متان و ميزان ذخيره سازي و پايداري آن

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 442

فایل های مقاله : 1/88 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد قضاتلو ghozatlooa@ripi.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين تحقيق فرايند تشکيل هيدرات متان در حضور گرافن و گرافن اکسيد بررسي شد. بطوريكه ابتدا نانوصفحات گرافني توسط فرايند CVD بر روي بستر مس رشد داده و سنتز شد و با آناليزهاي XRD، FTIR و AFM ساختار آن مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نانوسيالات پايدار حاوي گرافن و گرافن اكسيد شده با غلظت 1% وزني تهيه شده و در فرايند تشكيل هيدرات گازي در psig 1000 و دماي C 4 استفاده شد. به طوريکه نانوسيال حاوي گرافن/سورفكتنت ضمن کاهش زمان القا و انحلال به ترتيب تا %0/46 و %9/60 نسبت به نمونه آب خالص، توانسته ميزان ذخيره سازي را تا %7/56 افزايش دهد. اين امر بدليل افزايش 40 برابري انحلال اوليه متان در نانوسيال نسبت به آب بوده که اين امر حاصل از كاهش مقاومت انتقال جرم در اثر حضور سورفكتنت و همچنين وجود سايتهاي فعال ناهمگن بيشتر جهت هسته زايي مي‌باشد. همچنين مشاهده شد علي رغم اينکه پايداري هيدرات هاي تشکيل شده در حضور گرافن کمتر از گرافن اكسيد است، اما بعد از رسيدن به پايداري، ميزان متان ذخيره شده در هيدرات گرافن از اين مقدار براي نمونه شاهد 9/34 حجم بيشتر است.