مقاله


کد مقاله : 139609221148719619

عنوان مقاله : برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز بر پایه تکنیک SWOT و روش وزن دهی SWARA با تاکید برارایه خدمات سبز

نشریه شماره : 6 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 484

فایل های مقاله : 691 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا جمشیدنژاد zahrajamshidnejad@yahoo.com دانشجو دکترا
2 حمید خدری s3162891@mvrht.net دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 رحیم قاسمیه s3162892@mvrht.net دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 امین عبادی s3162893@mvrht.net دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم و اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود.درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیداکردن مشکلات آن ، اقدامی حیاتی در فرآیند پیوسته فوق الذکر است.بنا بـرا ين مد يـرا ن تفكر ر ا هبـرد ي خو يش ر ا د ر چا ر چو ب بر نا مـه ر يزي استرا تـژيك جا مـه عـمل مي پو شا ند.برنامه ریزی استراتژیک فرايند تعيين اولويت كارهايي است كه سازمان مي خواهد در آينده انجام دهد و كل سازمان را حول يك برنامة‌ واحد براي اجرا گرد هم مي‌آورد. منطقه 5 عملیات انتقال گاز با تو جه به نقش مهـم و تا ثير گذ ا رش د ر عر صه انتقال گاز در ممـلـكت ا يران ا سلا مي ، برای رسیدن به مامور يتوچشم اندازخود نيا زمندبر نا مه ر يزي ا سترا تژ يك مي با شد. بد ين منظو ر جهت تدوین بر نا مـه ا سترا تـژيك منا سب اقدام شده است .در این تلاش از تکنیکSWOT جهت شناسایی وضعیت موجود و هدف گذاریو همچنین از روش SWARA جهت وزن دهی معیارها استفاده شده است نتیجه ارزیابی عوامل داخلی 2.47 و عوامل خارجی 2.53 حاصل شد و هدف رسیدن عوامل داخلی به نقطه قوت با امتیاز3و عوامل خارجی در حد واکنش قوی با امتیاز3 و اتخاذ سیاست تهاجمی تعیین گردید.در این مسیر با با تمرکز بر دو مقوله مدیریت دارایی های فیزیکی در جهت صیانت از اموال شرکت بابهینه کردن تعمیرات و بکارگیری استراتژیهای نوین نگهداری- تعمیرات پیشگیرانه و مدیریت کربن در جهت افزایش ایمنیسازمان و حفاظت از محیط زیست از دیدگاه عملیاتی - زیست محیطی و افزایش انگیزه پرسنل از دیدگاه منابع انسانی از مهمترین مسایلی است که درتدوین برنامه استراتژیک به آن پرداخته شد. در این مسیر شفافیت در عملکرد،انعطاف در ارتباطات فراسازمانی،حمایت و پذیرش ایده های نو،فرصت سازی و اعتماد به شرکت های داخلی ،تعهد به رعایت مسایل زیست محیطی و ارج نهادن به تلاش جمعی و فردی کارکنان از جمله اصول ارزشی ما در رسیدن به چشم اندازمیباشد.از این رو منطقه 5 با بهره گیری از توان متخصیصین و امکانات بالقوه این حوزه و همگام با رویکردهاو استانداردهای معتبر دنیا و با تعریف فرآیندهایی در سازمان ،ا به صورت دینامیک در جهت اجرای استراتژیهای تدوین شده گام برداشته و تاکنون نتایج مناسبی حاصل شده است.