مقاله


کد مقاله : 1396092212262419624

عنوان مقاله : بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوییدی گازی افرونی

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 620

فایل های مقاله : 849 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر تبذر tabzar.amir@gmail.com استاد دکترا
2 محمدحسین غضنفری s3165366@mvrht.net - -

چکیده مقاله

این مقاله خواص رئولوژی، پایداری و میزان هرزروی سیالات افرونی را ارائه می دهد. هشت مدل رئولوژیکی برای بررسی رفتار رئولوژی جریان سیالات افرونی به کار گرفته شده است و مدل مناسب برای پیش بینی رفتار جریان سیال انتخاب شده است. آنالیز پایداری سیال با استفاده از روش اندازه گیری نرخ درین سیال افرونی بررسی شده است. سپس میزان هرزروی این سیالات توسط تست استاندارد API filtration بررسی شده است. همچنین پارامترهای مدل های رئولوژیکی مختلف مانند شاخص جریان سیال، سازگاری سیال و نقطه تسلیم تعیین می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که وجود سورفکتانت های سدیم دودسیل سولفات و ستیل متیل تری آمونیوم بروماید باعث بهبود خواص سیالات حفاری افرونی شده است و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات نسبت به سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید در بهبود خواص سیالات حفاری افرونی دارای عملکرد بهتری می باشد.