مقاله


کد مقاله : 1396092213525019628

عنوان مقاله : ارزیابی تراوش پذیری گازهای متان و کربن دی اکسید از غشاء شبکه آمیخته پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی اکسید

کلمات کلیدی : -

نشریه شماره : 6 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 567

فایل های مقاله : 670 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین جاذبی زاده mehyarj@yahoo.com استاد دکترا
2 شیرین خضرایی Khazraei.sh@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

جداسازی گاز توسط غشاهای پلیمری به علت هزینه‌های عملیاتی پایین و بازدهی بالا می‌توانند با روش‌های جداسازی مرسوم رقابت کند، از این رو بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی غشاهای پلیمری به منظور افزایش تراوایی و انتخاب پذیری غشاء مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در این پژوهش یک نوع جدید از غشای شبکه آمیخته مورد مطالعه قرار گرفته است که متشکل از پلی‌اتیلن‌گلایکول به عنوان پرکننده آلی و نانوذرات روی اکسید به عنوان پرکننده غیرآلی در ماتریس پلیمری پباکس می‌باشد. این دو پرکننده در مقادیر وزنی متفاوت به پباکس اضافه شدند و اثر حضور آنها بر مورفولوژی و خواص تراوایی غشای شبکه آمیخته مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی خواص جداسازی این غشاء، گازهای کربن دی اکسید و متان در بازه‌ای از فشار و دمای عملیاتی مورد آزمایش قرار گرفتند، و بر اساس نتایج بدست آمده تراوایی و انتخاب پذیری غشاء نسبت به پباکس خالص افزایش یافت. کلمات کلیدی :غشای شبکه آمیخته، پباکس، نانوذرات روی اکسید، پلی‌اتیلن‌گلایکول، تراوایی و انتخاب پذیری