مقاله


کد مقاله : 1396092513491419667

عنوان مقاله : بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال

نشریه شماره : 6 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 581

فایل های مقاله : 737 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی حقیقی اصل ahaghighi@semnan.ac.ir استاد دکترا
2 علیرضا محمدی قهدریجانی mohammadi5388@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 فرامرز هرمزی hormozi@hormozi.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

درکاربردهاي مهندسی، انتقال حرارت سیالات از اهمیت ویژه اي برخورداراست. بنابراین مهندسان و پژوهشگران، روش هاي متعددي را به منظور افزایش انتقال حرارت پیشنهاد نموده اند و درسال هاي اخیر روش هاي نوینی به همین منظور به کارگرفته شده است. یکی ازاین روش ها استفاده از نانوسیال می باشد. نانوسیال ها داراي خواص حرارتی مطلوبی نسبت به سیال پایه هستند. در این مقاله آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از نانوسیال در مبدل های حرارتی دو لوله ای و پوسته لوله با شرح سیستم آزمایش و خلاصه نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج استفاده از مبدل پوسته لوله به عنوان بستری برای انجام واکنش های گرمازا در فرآیند سنتز فیشر تروپش با استفاده از نانوسیال، ارائه شده است. درهمه¬کارهای انجام شده با افزایش کسرحجمی نانوذرات و با افزایش عدد رینولدز ضریب انتقال حرارت جابجایی و بازده فرایند افزایش می یابد.