مقاله


کد مقاله : 1396092612494119700

عنوان مقاله : مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش های بازیابی

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 579

فایل های مقاله : 1/04 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدتقی ابدی mta1329enin@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محمد ایرانی iranim@ripi.ir - دکترا
3 احمد توسلی tavassoli@tavassoli.com - دکترا

چکیده مقاله

با توجه به روند رشد صنعتی جهان و نیاز به مصرف بیشتر سوختهای فسیلی، در پالایشگاهها، پتروشیمی و...، همواره یکی از خواسته های مدیریت انرژی ، پیرامون راهکارهای بهینه سازی ساختار واحدهای صنعتی و بازیابی گازهای فلر است. شبیه سازی می تواند یکی از مهمترین ابزارها جهت ارزیابی فنی و در نتیجه کمک به ارزیابی اقنصادی در فازهای مختلف مطالعاتی باشد. ارزیابی اقتصادی در هر پروژه نمایانگر سوددهی یا عدم آن است، هرچند ارزیابی فنی بسیار مهم و حائز اهمیت است اما بدون ارزیابی اقتصادی، آنالیز مساله کامل نیست و در تصمیم گیری ایجاد تردید می کند. شرط پذیرش راهکارهای فنی، اقتصادی بودن اجرای آن می¬باشد. در این مقاله ارزیابی اقتصادی برمبنای شبیه سازی انجام شده، و بیان کننده این است که واحد فشار افزايي با برگشت سرمايه 3 ساله بعنوان گزينه اول برای استفاده مجدد از گاز فلر می باشد، تبديل گاز به مايع با برگشت سرمايه 4 ساله گزينه دوم و توليد انرژي الکتريسيته با برگشت سرمايه 9 ساله گزينه سوم می باشد.