مقاله


کد مقاله : 1396110713462850469

عنوان مقاله : شناسایی منابع و برآورد ميزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهيزات انتقال گاز ایران

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 473

فایل های مقاله : 490 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه گودرزوند چگيني goodarzvandf@ripi.ir مربی کارشناسی ارشد
2 کاظم کاشفی Kashefik@ripi.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مهم‌ترین مسئله در کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای، شناسایی صحیح منابع انتشار و اندازه‌گیری و برآورد دقیق میزان انتشار از این منابع می‌باشد. راه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میزان انتشار وجود دارد که با توجه به ماهیت انتشار از منابع مختلف باید بهترین روش به کار گرفته شود. در اين مقاله منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای متان (CH4) و دی‌اکسید‌کربن (CO2) از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ايران شناسایی شده و میزان نشر این گازها از منابع مربوطه محاسبه و برآورد شده است. در اين مطالعه 68 ایستگاه تقویت فشار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و انواع نشر متان و دی‌اکسیدکربن (شامل نشر فرار، تخلیه و احتراقی) از تجهیزات این بخش‌ها در همه‌ حالات عملیاتی شناسایی شده و شدت نشر سالانه از آن منابع (با استفاده از روش ضرایب نشر و ضرایب فعالیت) برآورد شده است. توزیع سن ایستگاه‌ها، انواع توربین و کمپرسور، پراکندگی ظرفیت و نسبت ظرفیت بر خط ایستگاه‌ها، پارامترهایی هستند که در تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله 25 منبع نشر در تاسیسات و عملیات‌های انتقال گاز شناسایی شده است، که مهمترین آنها شامل نشر فرار از شیرهای بین راهی (8/37 %)، نشر فرار از بلودان لانچر-رسیورها (7/20 %)، نشر فرار از تجهیزات روی زمینی خطوط لوله (2/12 %)، نشر احتراقی از ایستگاه‌ها (5/12 %)، و نشر تخلیه از سیل کمپرسورها (8/10 %) می‌باشد.