مقاله


کد مقاله : 1396110713585350471

عنوان مقاله : ارائه راهکارهای کاهش انتشار در تاسیسات انتقال گاز ایران و اولویت بندی فنی و اقتصادی آنها

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 468

فایل های مقاله : 647 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه گودرزوند چگيني goodarzvandf@ripi.ir مربی کارشناسی ارشد
2 کاظم کاشفی Kashefik@ripi.ir مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله 23 راهکار منطبق با تجارب روز جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای از تاسیسات انتقال گاز ارائه شده است که در ارزیابی آنها جنبه عملیاتی بودن و ارزش اقتصادی و سرمایه¬گذاری به عنوان پارامترهای اساسی لحاظ شده¬اند. هر یک از این راهکارها از نظر فنی مورد ارزیابی قرار گرفته و کلیه محاسبات مربوط به میزان کاهش انتشار، هزینه سرمایه¬گذاری اولیه و هزینه عملیات جاری آنها با تعریف چهار معیار در سه سطح انجام شده است. تحلیل نهایی با توجه به مجموع حاصلضرب امتیازات و ضرایب وزنی برای هر چهار معیار انجام شده است. نتایج نشان دادند که بالاترین اولویت در بین راهکارهای کاهش نشر به اجرای روش بازرسی و تعمیرات مستقیم (DI&M) برای شیرهای بین¬راهی اختصاص یافته است. همچنین، اجرای این روش برای لانچر-رسیورها و خطوط لوله به ترتیب در اولویت¬های دوم و سوم قرار گرفته است. کمترین امتیاز نیز به استفاده از فناوری ANG برای جذب گازهای خروجی استارترهای توربین تعلق یافت.