مقاله


کد مقاله : 1396110812193350497

عنوان مقاله : جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال

نشریه شماره : 2 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 529

فایل های مقاله : 610 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا بزرگ زاده bozorgzadehhr@ripi.ir - دکترا
2 آذر شیردل عبدالملکی w706963@mvrht.net - -

چکیده مقاله

از ترکیب پوست گردو و پسته و مخلوطی از هر دو ساخته )SMC ( در این تحقیق، ابتدا جاذب غربال مولکولی کربنی شده اند، میزان جذب گازهای اکسیژن و نیتروژن بر روی جاذب های ساخته شده در دمای 592 کلوین و در محدوده فشار 2 تا 52 بار به روش حجمی بررسی گردید. بیشترین مقادیر جذب اکسیژن،9/817mmol.g-1 و9/745mmol.g-1 به ترتیب برای نمونه غربال مولكولي كربني و نمونه کربن فعال ساخته شده با ترکیب % 52 پسته و % 57 گردو، فعال شده با نیتروژن و بخار آب بدست آمده است. ایزوترم های جذب با مدل لانگمیر و فروندلیچ تطابق یافته اند. شناخت رفتار سینتیکی یک جاذب از اهمیت بالایی برخوردار است و تعیین کننده زمان اقامت مورد نیاز گاز جهت تکمیل فرایند جذب می باشد. مقادیر جذب آزمایشگاهی با مدل های سینتیکی سودو مرتبه دوم تطابق یافته اند. با استفاده از مدل دوبینین رادوشکویچ حجم ریز حفرات و انرژی پتانسیل جذب براي پيش بيني نوع جذب محاسبه گردید.