مقاله


کد مقاله : 1396110812542150503

عنوان مقاله : اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران

نشریه شماره : 2 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 944

فایل های مقاله : 513 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکرم ارجمندی فرد roya.arjomandi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 فرشاد ورامینیان fvaraminian@semnan.ac.ir - -
3 پریسا نائیجی w726036@mvrht.net - -

چکیده مقاله

در این تحقیق، سینتیک تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران در حضور آمینو اسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بررسی شده است. آزمایشات در یک راکتور دو جداره ناپیوسته با دمای جداره ثابت (0)، فشار اتمسفری و غلظتهای مختلفی از گلایسین (1/5-0/50 درصد وزنی) انجام شده اند. نتایج نشان داده اند که با افزایش غلظت گلایسین در محلول آب و تتراهیدروفوران، زمان تأخیر تشکیل هیدرات افزایش یافته و دمای تعادلی تشکیل هیدرات نیز مقداری کاهش مییابد.همچنین محلول 1/5٪ وزنی گلایسین، با کاهش شدت آب گریزی سیستم، بیشترین میزان زمان تأخیر تشکیل هیدرات و کمترین مقدار دمای تعادلی تشکیل هیدراتTHFرا دارد.