مقاله


کد مقاله : 1397012419835101620

عنوان مقاله : بررسی پارامترهای موثر بر پسماند مایع و بهینه سازی تولید یکی از چاه های گازمیعانی جنوب غرب ایران

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 680

فایل های مقاله : 2/24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود بیژنی m.bijani1368@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 رضا مسیبی بهبهانی behbahani@put.ac.ir دانشیار دکترا
3 سیامک محمدی آزاد mohammadi.s@aoqpc.nisoc.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از مشکلات اصلی در چاه های گاز میعانی که با افزایش تولید گاز و کاهش فشار در مخازن گاز میعانی رخ میدهد، پسماند میعانات گازی و آب در چاه می باشد که با گذشت زمان باعث افت تولید چاه و نهایتاً قطع تولید گاز و میعانات همراه گاز از چاه می شود. بنابراین شناخت نشانه های پسماند مایع در چاه های تولید کننده گاز در مراحل ابتدایی، و ارائه راه حل مناسب برای چاه های گازی و در نتیجه به حداقل رساندن اثرات منفی سقوط مایعات به دهانه چاه مهم و با اهمیت می باشد. این مقاله به بررسی پارامترهای مختلف بر روی پدیده پسماند مایع در یکی از چاه های میدان گاز میعانی پازنان پرداخته و با بررسی عوامل مختلف و یافتن بهترین راهکار به بهینه سازی در چاه مورد مطالعه پرداخته است. در نهایت با ارائه مناسبترین راه حل برای چاه مورد مطالعه، میزان پسماند مایع در چاه مورد مطالعه کاهش یافته و سود اقتصاد ناشی از بهینه سازی، صرفه جویی اقتصادی بسیار بالای این روش و کارآمدی آن را مورد تائید قرا می دهد. مقایسه نتایج بدست آمده از این بررسی و شبیه سازی با نرم افزار پایپ سیم نشان می دهد که نتایج از دقت مناسبی برای تکمیل چاه جدید برخوردار بوده و این نتایج باعث جلوگیری از پسماند مایع و بهینه سازی و افزایش تولید در میدان مورد مطالعه در مقطع زمان کنونی و در نهایت سود بسیار بالای اقتصادی ناشی از بهینه سازی و برگشت سرمایه در میدان مورد مطالعه می گردد.