مقاله


کد مقاله : 13970306104053112404

عنوان مقاله : شناخت و بررسي عوامل تاثير گذار بر حفاري در مخازن هيدرات گازي

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 450

فایل های مقاله : 836 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد قضاتلو ghozatlooa@ripi.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با افزايش برداشت از مخازن نفت و گاز و تقاضاي انرژي جهان كه توسعه تعداد حفاري ها و تكنولوژي هاي مرتبط به آن را نيز به دنبال داشته بسياري از كشورها را بر آن داشته است كه به اكتشاف و حفاري از مخازن هيدرات گازي متمركز شوند در نتيجه در سال هاي اخير چندين حفاري موفق از اين مخازن در نقاط مختلفي از جهان گزارش شده كه اغلب در بستر درياها بوده است و اين تفكر كه حفاري از مخازن هيدرات گاز طبيعي فرايندي خطرناك است را منسوخ كرده و ترغيب شركت هاي بزرگ خدمات نفتي ترغيب به توسعه آن شده اند. چراكه حفاري هاي موفق اين نتيجه را مي رسانند كه برداشت از مخازن هيدرات گازي به سرعت موجب ناپايداري آن نمي شود و درنتيجه بسيار اي مشكلات تئوري مطرح شده در حفاري از اين مخازن منتفي مي گردد. نكته باقيمانده در طراحي سيال حفاري و دوغاب سيمان مورد استفاده است كه وظيفه حفظ پايداري هيدرات را در طول فرايند حفاري و بهره برداري از مخزن را بر عهده دارند. اين مقاله نگاهي جامع به نتايج بدست آمده از فعاليت هاي حفاري در مخازن هيدرات گازي دارد.