مقاله


کد مقاله : 13970622221721164361

عنوان مقاله : مطالعه شبیه سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام میدان جفیر و مقایسه آن با تولید طبیعی

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 421

فایل های مقاله : 1/36 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد بیگی ambeygi@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

از آنجاییکه هنوز تقاضا برای نفت خام در بازارهای بین المللی در سطح بالایی می باشد که پیش بینی می گردد تا چند دهه ی دیگر نیز شرایط به همین گونه باشد، لذا افزایش تولید از مخازن هیدروکربوری می تواند نقش موثری در ثبات آینده انرژی جهان داشته باشد، هم اکنون مناسب ترین روش ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری در کشور ایران (عدم افزایش میزان هزینه برای تولید هر بشکه نفت) استفاده و بکارگیری آب و گاز می باشد، زیرا این دو سیال به میزان کافی و نسبتاً با صرف هزینه کم قابل دسترسی جهت بکارگیری در مخازن می باشند. در این مقاله تزریق جداگانه و متناوب آب و گاز به عنوان روش ازدیاد برداشت برای مخزن ایلام میدان جفیر در مقیاس محدود ١ با استفاده از نرم افزار شبیه ساز اکلیپس 100 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پروژه ارزیابی سناریوهای مختلف تولید شامل تولید طبیعی، تزریق آب، تزریق گاز و تزریق متناوب آب و گاز است، تا در نهایت بهترین سناریوی تولیدی انتخاب گردد، که در نهایت مشخص گردید بهترین سناریوی تولید برای سازند ایلام در این میدان تزریق گاز در ناحیه نفتی می باشد