مقاله


کد مقاله : 13970729165147

عنوان مقاله : مقایسه مدل سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 642

فایل های مقاله : 1/61 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرجان زارع m.zare8989@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 زهرا عرب ابوسعدی zarababoosadi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این پیکربندی، کوپل حرارتی دو فرآیند از نظر بستر کاتالیستی مورد مطالعه قرار گرفته است. بستر کاتالیستی شامل بستر ثابت و بستر سیال است. فرآیند های مورد مطالعه در این پروژه فرآیند تری ریفورمینگ متان در بخش گرماده و فرآیند هیدروژن زدایی از متانول در بخش گرماگیر است که به طور جداگانه در راکتور پلاگ انجام می گیرند. در این مدل سازی یک بار فرآیند تری ریفورمینگ متان در بستر ثابت و یک بار در بستر سیال با فرآیند هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت به روش کوپل بهبود یافته، کوپل شده اند و نتایج آن ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مدل سازی حاکی از امکان پذیر بودن کوپل دو فرآیند است. در این پروژه یک مدل هموژن، یک بعدی و پایا برای پیش بینی رفتار این راکتورها در نظر گرفته شده است. میزان تبدیل متان در بستر ثابت و بستر سیال به ترتیب در بخش گرماده 9/92 و90 درصد و همچنین بازده تولید هیدروژن در بستر ثابت و بستر سیال به ترتیتب 8/1 و 75/1 و نسبت H2/CO در راکتور بستر ثابت و سیال به ترتیب 94/1، 02/2 به دست آمده است. به طور کلی طبق نتایج به دست آمده عملکرد کوپل بستر ثابت برای این پیکربندی نسبت به کوپل بستر سیال عملکرد بهتری در تبدیل متان و بازده تولید هیدروژن داشته است.