مقاله


کد مقاله : 13971201177708

عنوان مقاله : شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 350

فایل های مقاله : 1/44 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد ایرانی iranim@ripi.ir - دکترا
2 رضا حياتي hayatir@ripi.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مهران سرمد sarmadm@ripi.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این مقاله، پدیده‌های انتقال و الگوی جریان پیچیده و دما جهت فرایند LNG در مبدل حرارتی Plate–Fin بررسی شده ‌است. برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت، از نرم‌افزار ANSYS FLUENT استفاده شده است. برای شبیه‌سازی جریان دوفازی و چندجزئی، این نرم‌افزار محدودیت‌هایی دارد که البته با الصاق کدهای کمکی این نقص برطرف شده است. از مدل دوبعدی برای شبیه‌سازی پدیده‌های انتقال در یک کانال از مبدل استفاده شده است. برای محاسبۀ نرخ میعان و تبخیر، غلظت‌های تعادلی از نرم‌افزار ترمودینامیکی HYSYS استخراج گردیده و توسط UDF به نرم‌افزار CFD الصاق شده است. مقایسۀ نتایج حاصل از شبیه‌سازی CFD با نتایج نرم‌افزار Aspen Muse نشان داده که ضریب انتقال حرارت دوفازی، کسر جرمی بخار و ترکیب درصد اجزا با هم مطابقت دارند، در صورتی که افت فشار محاسبه‌شده توسط نرم‌افزار Aspen Muse نسبت به CFD بیشتر است. با استفاده از مدل توسعه‌داده‌شده، اطلاعات زیادی در خصوص پدیده‌های انتقال و الگوی جریان به دست آمد که با استفاده از نرم‌افزارهای موجود ممکن نیست.