مقاله


کد مقاله : 13980315189945

عنوان مقاله : بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 126

فایل های مقاله : 838 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیرا احمدی s_ahmadi580@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محمدرضا جعفری نصر drnasr50@yahoo.ca استاد دکترا

چکیده مقاله

در این مطالعه فرآیند مایع¬سازی گاز طبیعی تک¬مرحله¬ای با مبرد آمیخته بهینه¬سازی و بدنبال آن تحلیل انرژی و اگزرژی تجهیزات روی آن انجام شد و اثر بهینه¬سازی انرژی مصرفی ویژه بر هزینه¬ی خرید تجهیزات چرخه¬ی سردسازی بررسی گردید. اساس این مطالعه بر پایه فرآیند پریکو قرار دارد و با توجه به محدودیت¬هایی که در ایران با آن مواجه هستیم، به توسعه فرآیند جدیدی که در آن مشکلات فرایندی رفع شده باشد پرداخته و سپس فرآیند ارائه¬شده توسط الگوریتم ژنتیک بهینه¬سازی شد. دبی مولی مبرد، فشارهای پایین و بالای مبرد در چرخه، مهمترین پارامترهای عملیاتی تأثیرگذار می باشند که با تحلیل حساسیت انتخاب شدند. مجموع انرژی مصرفی کمپرسورها به 1413/8 کیلووات رسید و %11 کاهش یافت. نتایج نشان داد بهینه¬سازی انرژی مصرفی ویژه، باعث افزایش هزینه¬ی مبدل حرارتی می¬شود، زیرا حداقل دمای نزدیکی در مبدل کاهش و سطح تبادل حرارتی لازم بالا میرود ولی هزینه¬ی خرید کمپرسورها به علت کم¬شدن انرژی مصرفی آن¬ها کاهش می¬یابد.