نمایه شده  عنوان آدرس
1 پايگاه بانك اطلاعات نشريات كشور https://www.magiran.com/magazine/7394
2 بانک اطلاعات نشریات علمی کشور - وزارت علوم تحقیقات و فناوری https://journals.msrt.ir
3 پایگاه مجلات تخصصی نور https://med.noormags.ir/
4 مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي https://www.sid.ir/