راهنمای تدوین مقاله


راهنمای نگارش مقالات در مجله علمی- ترویجی مهندسی گاز ایران

 

در این راهنما چگونگی تنظیم مقالات جهت مجله مهندسی گاز ایران شرح داده شده است. رعایت آن در تسریع امر چاپ موثر است.

 

۱- شرح نوشتار: از نويسندگان محترم تقاضا مي شودبه هنگام تهيه مقاله دستورالعمل زير را رعايت نمايند: 

۱-۱ عهده دار مکاتبات می تواند از اعضای هيأت علمی و يا شاغل در ساير مؤسسات باشد و وابستگی شغلی وی مشخص باشد.

۱-۲ همراه مقاله نام ۳ نفر داور پيشنهادی را با ذکر تلفن و نشانی کامل پستی و الکترونيکی  و تخصص مربوط ارسال نمايند.

۱-۳ مقالات با نرم افزار Word 2007 روي كاغذ A4  به صورت  دو ستوني و تك رويه تايپ شود. براي بخش فارسي مقالات از قلم بی- نازنين B Nazanin ۱۱ و  متن لاتين آن از قلم 10 Times New Roman استفاده شود. جداول، نمودارها و شكل ها  داخل متن بهصورت فارسي باشند. در صورت استفاده از نرم افزار حتماً بايد مرجع آن مشخص شود. از معادل فارسی كلمات انگليسي در متن استفاده شود. معادل لاتین داخل متن در صورتی که کمتر از 15 کلمه باشند به صورت Footnote آورده شود. بیشتر از ۱۵  کلمه واژه نامه در نظر گرفته شود. 

۲- صفحه آرايي: حاشيه بالاي صفحه اول ۵ سانتيمتر ( ۲ اینچ) و در صفحات ديگر ۲/۵ سانتيمتر (۱ اینچ) باشد . فاصله خطوط به صورت single  و متن از سمت راست و چپ justify  تنظيم شود. 

۳- بخش هاي هر مقاله به ترتيب زير است:

 ۳-۱ عنوان مقاله: كوتاه و معرف محتوي مقاله باشد و از ۱۵ كلمه تجاوز نكند.  (بی- نازنبن  ۱۸ سياه)

 ۳-۲ اسم يا اسامي و عناوين علمي نويسندگان: عهده دار مكاتبات با علامت *  مشخص گردد. ( قلم بی- نازنين ۱۶ )

 ۳-۳ آدرس نويسندگان: بی- نازنين ۱۴ نازك و در زير آن آدرس الكترونيكي عهده دار مكاتبات درج می شود.

 ۳-۴ كلمات كليدي: حداكثر ۵ یا ۷  كلمه ( بی- نازنين ۱۲ ایتالیک ).

۴- چكيده: متن چكيده در حداكثر ۱۵۰ كلمه ، به صورت تك ستوني و حاوي نكات اصلي و نتايج مقاله باشد. (بی- نازنين ۱۲ ایتالیک ). داشتن قسمت‌هاي ۱ تا ۵ به انگليسي در انتهاي مقاله نيز ضروري مي باشد.

۵- متن اصلي: با مقدمه آغاز و با نتيجه گيري پايان مي يابد. کمینه و بیشینه صفحات مقاله به ترتیب ۴ تا ۱۶ صفحه است. چاپ بیشتر از ۱۶ صفحه مشمول هزینه چاپ می شود. به رعایت املاء و دستور نگارش زبان فارسی توجه شود. بسته به نوع اثر، مقاله داراي بخش هاي نظري، شرح دستگاه، روش آزمايش، روش حل، يا محاسبه و نتايج است كه به صورت تك ستوني با قلم بی- نازنين ۱۱ نازك و 10 Times New Roman  نازك و فواصل بين خطوط به صورت single  برای رسیدگی وارایه به داوران  نگارش مي شود. تيترهاي متن مقاله شماره گذاری و با قلم  بی- نازنين  ۱۲ سياه مي باشد. جدول ها و شكل ها و معادلات به ترتيب، شماره گذاري و عناوين جدول  ها در بالاي هر جدول و عناوين شكل ها در زير هر شكل آورده شود. جدول وشماره آن  و همچنین شکل و شماره آن با قلم بی- نازنین ۱۱ سیاه است. اما شرح آنها با  فونت بی- نازنین ۱۱ است.  معادلات چپ چین و شماره آن راست چین شود. استفاده از رنگ در جداول و شکل ها مشمول هزینه چاپ می شود. صفحات شماره گذاری شوند.

۶- بحث دقت نظر در این قسمت در امر داوری موثر است.

۷- نتيجه گيري

۸- تشكر وقدرداني: در صورت نياز

۹- مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتيب شماره در داخل كروشه[  ]  مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره اي كه در متن مشخص شده است و به ترتيب نام نويسنده يا نويسندگان، نام اثر، نام مجله و يا عنوان كتاب و تاريخ نشر با مراعات استانداردهاي رايج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.

۱۰- چكيده انگلیسی

۱۰-۱- عنوان مقاله به زبان انگلیسی (18- Times New Roma سياه)

۱۰-۲- اسم يا اسامي و عناوين علمي نويسندگان به زبان انگلیسی: عهده دار مكاتبات با علامت *  مشخص گردد (10- Times New Roma سياه)

۱۰-۳- آدرس نويسندگان به زبان انگلیسی و در زير آن آدرس الكترونيكي عهده دار مكاتبات درج می شود. (10- Times New Roma سياه)

۱۰-۴- چكيده به زبان انگلیسی (10- Times New Roma سياه)

۱۰-۵- كلمات كليدي به زبان انگلیسی (10- italic-Times New Roman سياه)

دانلود فایل نمونه 

  

اصول اخلاقی انتشار مقاله

چاپ و نشر مقالات پس از دریافت تعهد نامه تأیید شده توسط نویسنده مسؤول مبنی بر اصالت اثر نویسندگان امکان‌پذیر می‌باشد. لذا رعایت قوانین مربوط به سرقت ادبی - علمی به عهده نویسندگان است. نويسندگان مقالات مسؤول نوشته‌ها و نظرات خود هستند، آراء و نظريات آنها لزوماً نظر مدير مسؤول، سردبير و اعضاي هيأت تحريريه مجله نيست.

فرم تعارض منافع

فرم تعهدنامه اخلاقی