شناسنامه


رتبه علمی: علمی- ترویجی

زمینه علمی: فنی- مهندسی

زبان: فارسی

قطع و اندازه: A4

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا امیدخواه

سردبیر: دکتر رضا مسیبی بهبهانی

مدیر اجرایی: مهندس منصور دفتریان

شاپا الکترونیکی: ‪۲۵۸۸-۵۲۵۱

پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد: ۹۴۴۲۷

مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ۳/۱۸/۵۱۹۲۲