اصول اخلاقی


چاپ و نشر مقالات پس از دریافت تعهد نامه تایید شده توسط کلیه نویسندگان مبنی بر اصالت اثر نویسندگان امکان پذیر می شود. رعایت قوانین مربوط به سرقت ادبی-علمی  به عهده نویسندگان است.  نويسندگان مقالات مسؤول نوشته‌ها و نظرات خود هستند، آراء و نظريات آنها لزوماً نظر مدير مسؤول، سردبير و اعضاي هيأت تحريريه مجله نيست.