اهداف و چشم انداز


انجمن مهندسي گاز ايران با هدف افزایش تبادلات علمي و تحقيقاتي جامعه مهندسي شيمي، نفت و گاز و گسترش روحيه ابتکار، ابداع و نو آوري مهندسان و محققان و تقويت ارتباطات همه جانبه صنعت با دانشگاه و جامعه مجله علمي—ترويجي مهندسي گاز ايران را در زمينه هاي تازه هاي مهندسي گاز، معرفي صنايع مرتبط، آموزش در مهندسي نفت، گاز، شیمی و پتروشیمی، معرفي نوآوري ها و فن آوري هاي نوين صنعتي و اخبار جامعه مهندسي گاز را منتشر مي نماید.