اخبار نشریه

انجمن های علمی برتر سال ۹۵ معرفی شدند

 
رساله در ابتدای آخرین فصل سال، انجمن های علمی نتیجه تلاش سالیانه خود را در یک رتبه بندی مشاهده می کنند.
 

به گزارش علمنا، رتبه بندی که پس از گذشتن از چندین فیلتر و ارزیابی، انجمن های موفق را معرفی می کند. البته معرفی انجمن های برتر به معنی کم کاری یا عدم موفقیت انجمن های دیگر نیست؛ بلکه، براساس ضوابط، انجمنی که حایز شرایط بیشتری طبق آیین نامه معاونت پژوهشی وزارت علوم باشد، به عنوان انجمن برتر معرفی می گردد.

به همین منظور با اعظم مرادزاده ، کارشناس ارزیابی انجمن های علمی وزارت علوم به گفت وگو نشستیم.
مرادزاده در ابتدا از دسته بندی انجمن های علمی گفت: انجمن های علمی در ۶ گروه تخصصی دسته بندی می شوند. تاسال گذشته، براساس آیین نامه معاونت پژوهشی وزارت علوم انجمن ها طبقه بندی شده و یک انجمن در راس قرار می گرفت که در هفته پژوهش در آذرماه از این انجمن تقدیر می شد. امسال، برنامه هفته پژوهش تغییر کرده و تنها از پژوهشگران و فناوران برگزیده تقدیر به عمل آمد و انجمن برتر در فهرست قرار نداشت.
وی ادامه داد: کارگروه ارزیابی، امسال، پس از نظارت و ارزشیابی، از هرگروه تخصصی، انجمنی را به عنوان انجمن برگزیده معرفی نمود که به شرح زیر است:

گروه فنی ومهندسی: انجمن مهندسی گاز
گروه علوم پایه: شورای خانه های ریاضیات
گروه علوم انسانی: انجمن اقتصاد شهری
گروه کشاورزی: انجمن علوم خاک
گروه بین رشته ای: انجمن ایمنی زیستی
گروه هنر: انجمن فرش

 لینک خبر