آخرین شماره


شماره 10 سال 6
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع ( DOI : 0)
( محمد ایرانی - رضا حياتي )
2 - شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS ( DOI : 0)
( احسان جعفریان - امین حسنوند - امین کولیوند - سجاد حاجی زمان - پیمان رضازاده )
3 - جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران ( DOI : 0)
( آرزو ملکشاه - راحله سید مرتضی حسینی )
4 - بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکافدار شفاف ( DOI : 0)
( محمدرضا دودمان کوشکی - ابوالقاسم امامزاده )
5 - توليد گاز سنتز در رآکتور غيركاتاليستي اکسيداسيون جزئی در محیط متخلخل ( DOI : 0)
( هادی ابراهیمی - حسام الدین نوربخش - اکبر زمانیان - جواد رهبر شهروزی - یحیی زمانی )
6 - بررسي اثر ساختار پلي استايرني سورفكتانت SDBS بر فرايند تشكيل هيدرات متان در حضور نانو ذرات روي ( DOI : 0)
( احمد قضاتلو - شهلا آذرشين )
7 - شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام ( DOI : 0)
( فضل اله دهقانی - رضا مسیبی بهبهانی )