آخرین شماره


شماره 2 سال 4
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - نقش گاز در محیط زیست و اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( محمد جدی - حمید خدری )
2 - ارزیابی تراوش پذیری گازهای متان و کربن دی اکسید از غشاء شبکه آمیخته پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی اکسید ( DOI : 0)
( محمدحسین جاذبی زاده - شیرین خضرایی )
3 - بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال ( DOI : 0)
( علی حقیقی اصل - علیرضا محمدی قهدریجانی - فرامرز هرمزی )
4 - تعادل شیمیایی و فازی در فرآیند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسید کربن فوق بحرانی ( DOI : 0)
( علیرضا پورپروانه - محمود محمدی - مجید مهدویان - ایمان یعقوب خواه )
5 - ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران ( DOI : 0)
( عظیم کلانتری اصل - فاطمه کیوانی - محمدجواد امانی - حسین وحدانی )
6 - برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز بر پایه تکنیک SWOT و روش وزن دهی SWARA با تاکید برارایه خدمات سبز ( DOI : 0)
( زهرا جمشیدنژاد - حمید خدری - رحیم قاسمیه - امین عبادی )