آخرین شماره


شماره 1 سال 3
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - شبیه‌سازی و مقايسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزين ( DOI : 0)
( رضا احمدی پویا - سید محمدرضا نعمتی )
2 - حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE ( DOI : 0)
( آرش نجفی - سعید طاهری )
3 - بهینه‌سازی و ارزيابي واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتيک الگوريتم با جستجوي مجذوري ( DOI : 0)
( ترانه جعفری بهبهانی - ایرج مشرفی )
4 - بررسي فرآيندهاي گاززدايي كاتاليستي از گوگرد مذاب ( DOI : 0)
( مرضیه شکرریز - فائزه تاری - سعید زرین پاشنه - احمد روزبهانی )
5 - مقايسه فني و اقتصادي روش‌هاي خنك‌سازي گاز داغ خروجي از راكتور واحد پاك‌سازي گاز پسماند ( DOI : 0)
( حمیدرضا مهدی پور - اشرف دهقانی اشکذری - رضا حیاتی )
6 - نقش مكانيسم نفوذ مولكولي گاز در توليد از مخازن نفتي شكاف‌دار ( DOI : 0)
( ضحی وطنی - ایمان فرزاد )