مقاله


کد مقاله : 13960823103779080

عنوان مقاله : شبیه‌سازی و مقايسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزين

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 195

فایل های مقاله : 2.74 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا احمدی پویا [email protected] - دانشجوی دکترا
2 سید محمدرضا نعمتی [email protected] - -

چکیده مقاله

اساساً به منظور افزايش کيفيت بنزين نهايي توليد شده در واحدهای صنعتی ، بايستی برخی از ترکيبات و يا ناخالصی‌های موجود در اين فرآورده را جدا نمود. از جمله مهمترين اين ناخالصی‌ها می‌توان به ترکيبات آروماتيک و بنزن اشاره کرد. در برخی از واحدهای صنعتی (به ويژه واحدهای تبديل کاتاليستي) با تزريق هيدروژن به بنزين در واحد هيدروژن زنی، محصولاتي نظير بنزن و مشتقات آن، مواد سبک و پنتان را فرآوري مي‌کنند. در چنين واحدهايی، کل خوراک، قبل از جداسازی ساير ترکيبات آن، به اين واحد فرستاده مي‌شود. راهکار مناسب جهت کاهش هزينه‌های توليد و مصرف انرژی، تفکيک ترکيبات مزاحم همراه خوراک پيش از ورود به واحدهای بعدی است. در اين مقاله، روش‌های جداسازی مختلف جهت تفکيک جزء C6 از بنزين خروجی از واحدهای تبديل کاتاليستی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کليه‌ي گزينه‌های احتمالی ممکن به کمک نسخه‌‌ي سال 2006 نرم‌افزار Aspen Hysys شبيه‌سازي و با يكديگر مقايسه شدند. بر پايه نتايج به‌دست آمده از طراحی و شبيه‌سازی، بهترين روش جداسازی برای مورد مطالعاتی فوق پيشنهاد گرديده است به‌طوري‌كه با توجه به ملاحظات انرژی (ميزان مصرف انرژی) و هزينه‌های عملياتی (هزينه ساليانه کل)، برقراری رابطه بين آنها به گونه‌ای انجام شود که امکان دستيابی به يک سيستم جداسازی بهينه فراهم گردد.